คำขวัญวิทยาลัย : ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  มีความเป็นช่างโดยพื้นฐาน  ฝึกหนักให้ชำนาญ  ก้าวทันเทคโนโลยี

thzh-CNen

   admin001

 

  นายพิเชษฐ์ หาดี

  Mr.Pichet  Harde

 ผู้อำนวยการ

 Director

--------------------------------

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

TAX ID : 099-4-00021546-1

๕๕ หมู่ ๙ ต.คานหาม อ.อุทัย  อยุธยา ๑๓๒๑o

------------------------------

Automotive Industry Technical College

55 Moo.9 T.Kanhaab

A.Utai , Pranakornsriayutthaya 13210

                                                                                            disin thi yang mi di tang chux 1

 

     ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM)                                                                                                     

                                                                                            disin thi yang mi di tang chux 2

        ระบบงานทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

    

 

แนวทางการบริหารงาน

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

data1

data2

data3

 • รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา
 • ปีการศึกษา 2565

data4

data5

 • แบบฟอร์ม 

 

แผนกวิชา

            1.สาขาการจัดการทั่วไป

            2. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

Google Drive 2

        QR Code ฝ่ายวิชาการ

         QR Code ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

         QR Code ฝ่ายบริหารทรัพยากร

         QR Code ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

สื่อวีดิทัศน์แนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันศุกร์, 05 เมษายน 2567 12:00

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการ ประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดี, 04 เมษายน 2567 15:59

รับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2567(เพิ่มเติม)

วันพฤหัสบดี, 04 เมษายน 2567 15:27

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2567

วันพุธ, 27 มีนาคม 2567 15:40

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระบบทวิภาคี กลุ่มผู้มีงานทำ ปีการศึกษา 2567

วันพุธ, 27 มีนาคม 2567 14:58

กำหนดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 *** ขอให้นักศึกษาแต่งกายชุดเครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบที่ถูกต้อง...

วันศุกร์, 01 มีนาคม 2567 16:05

แนวคิด ทิศทางการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2567-2571) 1.แนวคิดการประเมินภายนอก_ส่งเสริมอาชีวะ 2.กรอบแนวทางการประเมิน_อาชีวะ 3.ebook_คู่มือการประเมิน67_อาชีวะ_final

วันศุกร์, 01 มีนาคม 2567 15:37

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทยประดับตราสัญลักษณ์หรือเสื้อสีเหลือง

วันศุกร์, 01 มีนาคม 2567 15:22

ชวนคุณครู มา Up Skill อบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 11-22 มีนาคม 2567

วันศุกร์, 01 มีนาคม 2567 15:12

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 กำหนดการปัจฉิมนิเทศ

วันศุกร์, 01 มีนาคม 2567 14:58

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เขียนแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ตารางอบรมเชิงปฎิบัติการ

วันศุกร์, 01 มีนาคม 2567 14:53

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2567 กำหนดการอบรมเชิงปฎิบัติการ

วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2567 16:30

ประชาสัมพันธ์ การรับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย สถานที่ หอประชุมอำเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

วันอังคาร, 30 มกราคม 2567 10:39

วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2567 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ มอบหมายให้ นางสาวอรวรรยา วัตตะโร หัวหน้าแผนกวิชาแมคคาและหุ่นยนต์ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์...

วันอังคาร, 30 มกราคม 2567 10:33

วันที่ 28 มกราคม 2567 คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมงานพิธีเปิด อาชีวะ fix it ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ภาพกิจกรรม

วันอังคาร, 30 มกราคม 2567 10:13

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ตรวจเยี่ยม สังเกตุการณ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)...

วันอังคาร, 30 มกราคม 2567 10:02

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ตรวจเยี่ยม สังเกตุการณ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา...

วันอังคาร, 30 มกราคม 2567 09:54

วันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ตรวจเยี่ยม สังเกตุการณ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)...

วันศุกร์, 19 มกราคม 2567 16:44

โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา R-Cheewa Fix it Center ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์, 19 มกราคม 2567 16:35

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 การจัดทำฐานข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 งานประกันคุณภาพ E-SAR AITC

วันจันทร์, 15 มกราคม 2567 14:19

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่องการหยุดการเรียน และจัดการเรียนการสอนชดเชย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรม (ภายใน-ภายนอก)

วันศุกร์, 17 พฤศจิกายน 2566 21:54

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เรื่อง ประชุมติดตามการฝึกอาชีพและเรียนซ่อมเสริม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566

วันศุกร์, 17 พฤศจิกายน 2566 21:35

เพลง : อาชีวะ Proud "สร้างคน สร้างงาน สร้างชาติ สร้างโลก"

วันศุกร์, 06 ตุลาคม 2566 13:25

1.....ต้อนรับนิสิตปริญญาเอก.....6กย2566 2.....ต้อนรับตัวแทน บ. จัสท์ คาร์.....6กย2566 3....โครงการจัดทำคู่มือแนวทางระบบทวิภาคี....6กย2566 5....โครงการอบรม Examiner...7กย2566...

วันพุธ, 20 กันยายน 2566 16:29

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/ 2566

วันอังคาร, 19 กันยายน 2566 11:14

รวมภาพโครงการ และกิจกรรม ประจำเดือน สิงหาคม 2566 1....โครงการFix it Centerวัดหนองไม้ซุง4สค2566 1.1...ประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ 7_2566...3สค2566 2...ประชุม..อชท. ครั้งที่ 31.....8สค.2566...

วันจันทร์, 04 กันยายน 2566 15:21

ประกาศ ผลการประกวดแผนธุรกิจ เพื่อสนับสนุนทุนในการดำเนินธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธ, 30 สิงหาคม 2566 00:41

เรียนอาชีวะได้อะไรบ้าง

วันพุธ, 30 สิงหาคม 2566 00:39

การศึกษาทวิภาคีดีอย่างไร

วันพุธ, 30 สิงหาคม 2566 00:36

การจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย

วันพุธ, 30 สิงหาคม 2566 00:33

มองมุมใหม่

วันพุธ, 30 สิงหาคม 2566 00:30

โครงการระบบทวิภาคี

วันพุธ, 30 สิงหาคม 2566 00:26

เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีอาชีพมีรายได้เท่าไร

                                                                               adminpr1

                                                                                  admin05 ANIMATION

 

Login Form

ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ

Screenshot 11

     

      แผนกวิชา

      d1

      moe1.jpg

      vd1

      rms

      dpa2565

     e office2

     DVEC1

     Google Classroom

     fixauto

     icon

     IDPLANE

     ccp.jpg

     incu1

     l1

     Vcop.jpg

    sar

 

 safety3

มาตรการในการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา

 

data8

งบทดลอง

data9

 ข่าวรับสมัครงานภายใน

ข่าวรับสมัครงาน

บริการผู้เรียน

ปฏิทินกิจกรรม (Google)

การจัดการหลักสูตร

 • ภาคเรียนที่ 1/2565
 • ภาคเรียนที่ 2/2565
 • ปริญญาตรี
 • ตารางเรียนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2565
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ภาคปกติ)
 • ตารางเรียนระดับปวส.1 ภาคเรียนที่ 2/2565
 • ตารางเรียนระดับปวส.2 ภาคเรียนที่ 2/2565
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ภาคสมทบ)
 • ตารางเรียนระดับปวส.1 ภาคเรียนที่ 2/2565
 • ตารางเรียนระดับปวส.2 ภาคเรียนที่ 2/2565

หน่วยงานภายใน

งานบริหารทั่วไป

งานบุคลากร

งานการเงิน

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

งานวางแผนและงบประมาณ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานความร่วมมือ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

 

data6

data7

ดาวน์โหลด

Screenshot 3

Screenshot 6

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่องขอความอนุเคราะห์ยื่นข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ การอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์​(e-bidding)​ ชุดฝึกปฏิบัติ​การงานซ่อมตัวถังเบา ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง...

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ร่างประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานซ่อมตัวถังเบา (ปรับปรุงครั้งที่4) โดยมีรายละเอียด 1.ประกาศประกวดราคา 2.เอกสารประกวดราคา 3.ขอบเขตของงาน...

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ร่างประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานซ่อมตัวถังเบา (ปรับปรุงครั้งที่3) โดยมีรายละเอียด 1.ประกาศประกวดราคา 2.เอกสารประกวดราคา 3.ขอบเขตของงาน...

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ร่างประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานซ่อมตัวถังเบา (ปรับปรุงครั้งที่2) โดยมีรายละเอียด 1.ประกาศประกวดราคา 2.เอกสารประกวดราคา 3.ขอบเขตของงาน...

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ร่างประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานซ่อมตัวถังเบา (ปรับปรุงครั้งที่1) โดยมีรายละเอียด 1.ประกาศประกวดราคา 2.เอกสารประกวดราคา 3.ขอบเขตของงาน...

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ร่างประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานซ่อมตัวถังเบา โดยมีรายละเอียด 1.ประกาศประกวดราคา 2.เอกสารประกวดราคา 3.ขอบเขตของงาน 4.คุณลักษณะเฉพาะ...

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างเหมาค่าบริการถ่ายเอกสาร) >>คลิ๊ก<<

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย) >>คลิ๊ก<<

เผยแพร่งานวิจัย

ระดับปริญญาตรี

ระดับปวส.

บริการบุคลากร-แบบฟอร์มสำหรับ(ครู-อาจารย์)

 

           

 

 

    

 

    

     

     

   

      

        

ผู้เข้าชม

มี 364 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วีดีโอ(VDO)

 

 

                Screenshot 7        tech1        Screenshot 7         Screenshot 7          Screenshot 7   

 

     

                maintenanceauto1        new1         nectec1        ev1           focus1   

 

   

                ev2        laber1       digital1        ev3        ar1

 

 

               egat1      ev4