วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธาน การประชุม การแก้ไขปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ต ภายในวิทยาลัยฯ โดยมี คณะอาจารย์ ที่รับผิดชอบดูแลการใช้งานอินเตอร์เน็ต เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายพิเนตร ธาระมัต หัวหน้างานฝ่ายปกครอง วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมประชุม การแก้ไขปัญหา นักศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ณ ห้องนันทโชติ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายชูชัย หันตรา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากร และนาย ปรีชา แก้วมณี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วม การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำคำขอ งบประมาณ งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์ประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี www.p-vec.ac.th

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานเปิดการอบรม TRUE VIRTUAL WORLD แพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา และการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ. โดยมี นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดฝึกอบรม โดยมี คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ  ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ณ ห้อง COM 4 อาคารอำนวยการ  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

4 พฤศจิกายน 2563 คณะอาจารย์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  เข้าอบรมความรู้ ยานยนต์ไฟฟ้า  เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑