วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายมนตรี หาเรือนทรง พร้อมคณะครู-อาจารย์ และนักศึกษา ประจำสาขางาน เทคโนโลยีระบบราง เข้าศึกษาดูงาน ฌ ศูนย์ซ่อมบำรุงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน สาขาอุทัย พระนครศรีอยุธยา และสำนักงานภาค 14 ธนาคารออมสิน เข้าเยี่ยมเยียนวิทยาลัยเทคอุตสาหกรรมยานยนต์  เพื่อคำแนะนำ รับฟังข้อเสนอแนะ การดำเนินงานธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

21 มิ.ย. 2561 นายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ pilot project excellent model school phase 1

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 โดยสถานศึกษาได้จัดอบรมนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการศึกษาให้แก่นักศึกษา และดำเนินการ ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ไปพร้อมกัน

โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)  ประจำปีงบประมาณ 2560

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑