สมัครเรียน Online ๑/๒๕๖๓

*** ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สมัครเรียน online ระบบทวิภาคี ***

นักศึกษาใหม่ที่สมัครเรียน online ระบบทวิภาคี

ที่ตรวจสอบรายชื่อแล้วสามารถลงทะเบียนได้เลย

ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี ปวส.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ประกาศเลื่อนการปฐมนิเทศและเลื่อนการเปิดเทอม

ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

นักศึกษาเก่า ปวส.๒ ลงทะเบียนวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายวีระชัย สมบัติกำไร  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย ดร.สมชาติ บุญศรี ได้รับเกียรติ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนผังแบบทดสอบ(Test Blueprint) ในการสร้างเครื่องมือประเมิน สำหรับผู้เรียนกลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง  จัดโดย สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายวีระชัย  สมบัติกำไร  ผู้อำนวยการ  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมบรรยายพิเศษและ  เป็นตัวแทนคณะอาจารย์ส่งมอบความสำเร็จ ความโชคดี แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นางนทีทิพ  แสนสุข รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ กล่าวรายงานสรุป พร้อมคณะอาจารย์  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  ณ หอประชุม  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางนทีทิพ  แสนสุข  รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และ อาจารย์ ฐิติ  โคมกลาง  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อกำหนดตัวชี้วัดคุณธรรม  ในโครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคุณธรรม จัดโดยศูนย์คุณธรรม www.moralcenter.or.th  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์   อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

สมัครเรียน Online ๑/๒๕๖๓

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑