ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิโควตา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ปีการศึกษา 2565 >>คลิ๊ก<<

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ขยายเวลาในการจัดการเรียนการสอนถึงวันที่ 21 มกราคม 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙(COVID-19)

ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทล.บ. (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดการรับสมัครเรียนและกำหนดการ >>คลิ๊ก<<

                     ยินดีต้อนรับ

                นาย พิเชษฐ์   หาดี

  ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ด้วยความยินดียิ่งจากใจ คณะผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

     วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง การปฎิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนในช่วงวันที่๔-๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙(COVID-19)>>คลิ๊ก<<

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายพิเชษฐ์  หาดี

 รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑