วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธาน การประชุมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน และการจัดทำสื่อออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยมี ดร.สมชาติ บุญศรี หัวหน้างานวิชาการ เป็นผู้กล่าวสรุป การปฎิบัติงาน ของครูฝึกสอน ครูพี่เลี้ยง ครูพิเศษสอน  พร้อมให้แนวทางการปฎิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับจากฝ่ายบริหาร  เน้นการพัฒนาสื่อออนไลน์ การปฎิบัติการสอน การทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมมอบหมายงานให้ครูฝึกสอน  ณ  ห้องประชุมยานยนต์ 2 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานการ อบรม การจัดการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในองค์กร โดย ได้รับเกียรติ การบรรยายความรู้ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ ถาม-ตอบ และลงตรวจเครือข่ายภายในวิทยาลัย ฯ จากผู้เชี่ยวชาญ  โดยมี คณะผู้บริหารและอาจารย์เข้าร่วมการอบรม    ณ ห้องประชุมยานยนต์ 2 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์   นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่งานทวิภาคี ให้การต้อนรับ คณะทีมงาน  จากบริษัท บี-ควิก จำกัด ในการ สัมภาษณ์ และคัดเลือก นักศึกษา เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และคณะผู้บริหาร  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมการต้อนรับ นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑