วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  เข้าร่วมอบรมผู้ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ รุ่นที่ 8 และการอบรมทบทวนเกณฑ์การประเมินฯ ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิยายน 2563  ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง

 

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คณะอาจารย์ แผนกเครื่องกล  เดินทางเข้านิเทศ นักศึกษาที่ฝึกอาชีพยังสถานประกอบการ   ณ บริษัท บี-ควิก จำกัด   พหลโยธิน 24

 

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  คณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เดินทาง เข้า  นิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คณะอาจารย์แผนกเครื่องกล และอาจารย์ แผนกแมคคาทรอนิคส์  เดินทาง นิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  นางสาวสุพร คุ้มรักษา หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  นำอาจารย์และนักศึกษา เข้าให้บริการ ตรวจเช็ค ปรับปรุง Hare ware คอมพิวเตอร์ ให้ กับเจ้าหน้าที่ งานการเงิน  งานสารบรรณ  งานบุคคล   งานทะเบียน  ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑