วันที่ 19 กันยายน 2561 นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ และนายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานในการตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยมี

วันที่ 18-19  กันยายน 2561 นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ และนายอรรถพันธ์  นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมจัดทำแผนการฝึกอาชีพ Dual Vocational Education” พร้อมด้วย

วันที่ 18 กันยายน 2561 นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ และนายอรรถพันธ์  นามกูล  รองฯฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพและดูงานในสถานประกอบการ

วันที่ 17 กันยายน 2561 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ นายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะครูประจำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนา

วันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2561 นายอรรถพันธ์  นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑