วันที่ 28 สิงหาคม 2562  นายวีระชัย สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิชาการ และ นาง นทีทิพ  แสนสุข  รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายทรัพยากร  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และ คณะครูอาจารย์  เจ้าหน้าที่  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ นิเทศน์ติดตามโครงการ

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายวีระวัฒน์ จูสมบุญ และนายสันติสุข หอมชื่น อาจารย์แผนกวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และ

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายวีระชัย สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ บรรยายพิเศษการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี และนายสมชาติ บุญศรี  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  บรรยายการเขียนแผนการฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง  จ.ระยอง

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายวีระชัย สมบัติกำไร  รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)  

วันที่ 23 สิงหาคม 2562  นายวีระชัย สมบัติกำไร  รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิชาการ  รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  เป็นประธาน เปิดโครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑