16 ธันวาคม 2563 สาขางานการจัดการทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  ถ่ายทอดความรู้  ในหลักสูตรระยะสั้น ให้กับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอุทัย ภาคเรียนที่ 2/2563  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

 

 

16 ธันวาคม 2563  นายชูชัย หันตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นคณะกรรมการเข้าร่วมการประเมินองค์การนักวิชาชีพช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ ดร.สมชาติ บุญศรี เข้าประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการสร้างและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2563  ณ ห้อง ชุณหะวัณ ชั้น 3  อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายวีระชัย สมบัติกำไร  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำคณะอาจารย์  พานักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วม การแข่งขัน “ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง” Honda Eco Mileage Challenge ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์   สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hondaeconothai.com

13 ธันวาคม 2563 นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และหัวหน้างานทวิภาคี เจ้าหน้าที่  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จัดประชุมนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เพื่อติดตามความก้าวหน้า การปฎิบัติงานของนักศึกษา พร้อมกับถ่ายทอดความรู้ รายวิชา ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ ให้กับนักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑