วันที่ 4 กันยายน 2561 นายอรรถพันธ์  นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และครูยุทธนา  แสนกันคำ เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ บริษัท

รายงานข่าว : วันที่ 3 กันยายน 2561 นายมนตรี  หาเรือนทรง  ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และนายวิทยา  วิรารัตน์  ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 3 กันยายน  2561 นายอรรถพันธ์  นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ  พร้อมครูยุทธนา  แสนกันคำ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเข้าพบและเจรจาอย่างไรให้ผู้บริหารภาคเอกชน เห็นชอบและร่วมมือใน

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นายอรรถพันธ์  นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ สำหรับนักเรียน นักศึกษา รุ่นที่ 240"

รายงานข่าว : 27 สิงหาคม 2561 นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายอรรถพันธ์  นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ คณะครู และเจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยฯ ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นำโดย

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑