ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ อาชีีวศึกษา เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

รองผู้อำนวยการ นายอภิชาติ ชุติรัตนา ร่วมกับนายอนุวัฒน์ มณีพรหม และนักศึกษาสาขาวิชาเมคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เดินทางไปบันทึกเทปรายการสมรภูมิไอเดีย ทางช่อง 33 ในผลงาน อุปกรณ์เตือนแก๊สรั่ว 3 in 1

ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จัดกิจกรรมบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครู โดยมีนายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานในพิธี

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายมนตรี หาเรือนทรง พร้อมคณะครู-อาจารย์ และนักศึกษา ประจำสาขางาน เทคโนโลยีระบบราง เข้าศึกษาดูงาน ฌ ศูนย์ซ่อมบำรุงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน สาขาอุทัย พระนครศรีอยุธยา และสำนักงานภาค 14 ธนาคารออมสิน เข้าเยี่ยมเยียนวิทยาลัยเทคอุตสาหกรรมยานยนต์  เพื่อคำแนะนำ รับฟังข้อเสนอแนะ การดำเนินงานธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา
ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑