วันที่ 22 ธันวาคม 2563 สาส์นอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2564 จากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา “สุเทพ แก่งสันเทียะ”ได้มีสาส์นอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2564 ถึงผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ดังนี้ >>>คลิก<<<

 

18 ธันวาคม 2564 นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำคณะผู้บริหารและคณะอาจารย์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนแม่บทเพื่อยกระดับสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  (อาชีวศึกษา ยกกำลังสอง: ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง)  ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

 

17 ธันวาคม 2563 นายชูชัย หันตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร และ นายปรีชา แก้วมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ เข้าร่วมการประชุม ทางวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี การศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา พระนครศรีอยุธยา

 

16 ธันวาคม 2563  นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธาน เปิดประชุม การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมีคณะอาจารย์ หัวหน้าแผนก เข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมยานยนต์ 2 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

 

 

16 ธันวาคม 2563 สาขางานการจัดการทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  ถ่ายทอดความรู้  ในหลักสูตรระยะสั้น ให้กับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอุทัย ภาคเรียนที่ 2/2563  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑