วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายอรรถพันธ์ นามกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ บริการวิชาการและวิชาชีพ การติดตั้งพลังงานโซล่าร์เซล ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ

นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายสันติ บุญชุ่ม รองผู้อำนวยการ และนายอรรถพันธ์ นามกูล รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ คณะจากบริษัท HONDA AUTOMOBILE (Thailand).,Co.Ltd. นำโดย คุณไพรัช เผื่อนด้วง ผู้จัดการทั่วไปส่วนบริหาร เข้ามาติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ Excellent model school ในด้านแนวทางการจัดการเรียน การสอน และด้านการใช้งบประมาณของโครงการ รวมถึงแนวทางการฝึกอาชีพของนักศึกษาทุกสาขาวิชาเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายมนตรี หาเรือนทรง อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ และครูสมชาติ บุญศรี หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี ให้การอบรมและให้โอวาท พร้อมทั้งการสร้างความเข้าใจการฝึกอาชีพของนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ บ.SONY Technology

วันที่ 19-20 สิงหาคม เวลา 9.00 น. นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และ นายอรรถพันธ์ นามกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการฯ ได้จัดทำพิธีเปิดโครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรองรับบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาอาชีพ ช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป คุณวุฒิวิชาชั้น 2 จำนวน 40 คน โดยมีตัวแทนจากบริษัท ฮีโน่ มอเตอร์เซล์ และครูจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา เข้าร่วมเป็นผู้ประเมิน

ประเมินผล การดำเนินโครงการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา และ การหารายได้ระหว่างเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

 

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑