ประชาสัมพันธ์เชิญเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่

  • ประชาสัมพันธ์เชิญเข้ารับการฝึกอบรม>>คลิ๊ก<<
  • ตารางเข้าร่วมประชุมเสวนา >>คลิ๊ก<<

  • สมัครเข้ารับฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ >>คลิ๊ก<<

 

ปฎิทินงานวัดผลและประเมินผล(นักศึกษา) 

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564

(นักศึกษาระดับ ปวส.ทวิภาคี /ภาคสมทบ และระดับปริญญาตรี)>>คลิ๊ก<<

การฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์  nx-msstack ผ่านระบบออนไลน์  (ZOOM)ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ NX-M5 STACK ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)โดยทีมวิทยากรจาก บริษัท Inex

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่  

สมัครเข้ารับฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มทักษะ (Up-Skill) และเป็นองค์ความรู้ใหม่ (New-Skill) ให้กับครูอาชีวศึกษาเเละประชาชนทั่วไป >>คลิ๊ก<<

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑