กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิมพ์หนังสือ“หนังสือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” และ “๙๙ พระบรมราชโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์” แจกแก่ประชาชน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แจกเป็นวันแรกเมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ณ บริเวณจัดนิทรรศการ “สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” จัดพิมพ์ทั้งสิ้นจำนวน 2 แสนเล่ม เนื้อหา เล่มที่ 1 ชื่อ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เป็นหนังสือเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ตลอดการครองสิริราชสมบัติ 70 ปี พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งมีหลายภาพเป็นภาพที่หาชมได้ยาก เล่มที่ 2 ชื่อ “๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์” เป็นหนังสือเกี่ยวกับพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ได้แบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ อาทิ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ฯ รักษาวัฒนธรรมประเพณี รู้จักดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ เป็นต้น และได้เชิญ พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” รวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย

ดาวโหลดหนังสือ

 

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา
ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

วิธีเข้าใช้งาน app google classroom

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์