ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ >>>คลิก<<<

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิก-จ่ายรายเดือน และ รายวัน

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิก-จ่ายรายเดือน

1.รายงานงบทดลอง หน่วยเบิก-จ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2562 >>คลิก<<

2.รายงานงบทดลอง หน่วยเบิก-จ่ายรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2563 >>คลิก<<

 

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิก-จ่ายรายวัน

1.รายงานงบทดลอง หน่วยเบิก-จ่ายรายวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 >>คลิก<<

2.รายงานงบทดลอง หน่วยเบิก-จ่ายรายวัน ประจำเดือนมีนาคม 2563 >>คลิก<<

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ รอบ ๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดเอกสารแนบ <<<คลิก>>>

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิโควตา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ปีการศึกษา 2563 <<คลิก>>

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  กำหนด เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓- ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาทวิภาคี (ภาคสมทบ) สำหรับผู้มีงานทำ

เอกสารแนะแนว และหลักฐานการรับสมัคร

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

 

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑