ดาวโหลดผลงานทางวิชาการ


 

        ชื่องานวิจัย

         ผู้จัดทำ     ปีที่ทำ    ดาวโหลด

 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

    นายอรรถพันธ์ นามกูล     2560 เอกสาร

 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

    นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์     2563

บทคัดย่อ

เอกสารงานวิจัย


รายงาน บทคัดย่องานวิจัย ระดับปริญญาตรี             

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑