คู่มือการใช้งาน Google Classroom 

 

การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวะ 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการพัสดุภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์และการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

แบบฟอร์ม e-bidding จัดซื้อ 
แบบฟอร์ม e-bidding จ้างก่อสร้าง
การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์
บริหารงานก่อสร้าง
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดร.ชาญเวช บุญประเดิม

E-mail นักศึกษา สำหรับเชิญเข้าสู้ชั้นเรียน แยกตามสาขางาน ห้อง

อีเมล์นักศึกษาปริญญาตรี59-60
อีเมล์นักศึกษาปริญญาตรี61
อีเมล์นักศึกษา ปวส61
อีเมล์นักศึกษา ปวส60
คะแนนเก็บเวลาเรียน สำหรับ classroom
คลิปสอนวิธีทำข้อสอบและเวลาเรียน
ตารางสอน 2/2560

ฟอร์มเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ฟอร์มเสนอโครงการ

 


แบบฟอร์มโครงการ

แบบฟอร์มตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา
แบบฟอร์มโครงการ
แบบฟอร์มสรุปผลโครงการวท.ยานยนต์

  คู่มือการใช้งาน RMS 

  คู่มือการใช้งาน RMS (เจ้าหน้าที่และบุคลากร)  
  คู่มือการใช้งาน RMS (ผู้ปกครอง)  
  คู่มือการใช้งาน RMS (นักศึกษา)  

แบบฟอร์มใบงานและฟอร์มเอกสาร

Email  นักศึกษาเข้าสู่ชั้นเรียน แยกตามสาขางาน 2561

Email  นักศึกษาเข้าสู่ชั้นเรียน แยกตามสาขางาน 2562

คู่มือการใช้งาน ศธ.02 ออนไลน์

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

ตารางเรียน 2/2562

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ปีการศึกษา 2561

รายงานผลการอบรม

แบบฟอร์ม แผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

แผนปฎิบัติราชการประจำปี วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ตารางการเรียน การสอน ภาคเรียนที่ 1/2563


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑