ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ยื่นข้อมูลในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ/ครุภัณฑ์  โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellent Center)  >>คลิ๊ก<<