ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการเขียนแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์พร้อมโมดูล Zigbee 

แบบเมนบอร์ฝ่านแท็ปเล็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ร่าง) Click