ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
เรื่องประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม6D โดยมีรายละเอียด

รับฟังความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
และร่างเอกสารประกวดราคาทาง อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2563