ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกยานยนต์ EV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียด