ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก  กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะและขอยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และให้ใช้ฉบับนี้แทน >>>คลิก<<<