ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะ (Interactive Flat Panel) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประกาศประกวดราคา
2. เอกสารประกวดราคา
3. ขอบเขตของงาน
4. คุณลักษณะเฉพาะ
5. ราคากลาง
****ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.aitc.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3580-0661 ในวันและเวลาราชการ


ครูเครื่องกล

นายสุรศักดิ์ ศิริศิลป์

หัวหน้าแผนก

 เบอร์ติดต่อ:088-7782258

Email: surasaks@aitc.ac.th

นายสิทธิชัย ชำนาญ

รองหัวหน้าแผนก

เบอร์ติดต่อ:081-8182910

Email: sittichaic@aitc.ac.th

นายสมชาติ บุญศรี

ตำแหน่ง:ครูประจำแผนก

เบอร์ติดต่อ:086036251

Email: somchatb@aitc.ac.th

นายสานิตย์ ทองพูล

ตำแหน่ง:ครูประจำแผนก

เบอร์ติดต่อ:085-15544847

Email:sanitt@aitc.ac.th

นายบัณฑิต บุญเขตร์

ตำแหน่ง:ครูประจำแผนก

เบอร์ติดต่อ:099-4707790

Email:banditb@aitc.ac.th

นายฐิติ โคมกลาง

ตำแหน่ง:ครูประจำแผนก

เบอร์ติดต่อ:097-2650268

Email:thitik@aitc.ac.th

นายศุกอรรถ ธรรมรัตน์

ตำแหน่ง:ครูประจำแผนก

เบอร์ติดต่อ:086-3932606

Email:suppaatht@aitc.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑