วันที่ 6-8 มิถุนายน 2562 นายวีระชัย  สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย ดร.สมชาติ  บุญศรี ครู (คศ.2) หัวหน้างานหลักสูตรทวิภาคี โดยได้รับเกียรติจาก นายวณิชย์  อ่วมศรี ที่ปรึกษาด้าน

การบริหารโครงการประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการบริหารและการพัฒนา การเรียนการสอนระบบทวิภาคีภายใต้ โครงการพัฒนาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีประสิทธิภาพในแต่ละภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑